Joost Bongaarts، مدیر عامل Florabundance، با فربد، مدیر عامل BloomNation صحبت می کند.

Joost Bongaarts، مدیر عامل Florabundance، با فربد، مدیر عامل BloomNation صحبت می کند.


چقدر عمده فروش خود را می شناسید؟ آیا از قبل برای جلوگیری از اشتباه برنامه ریزی می کنید؟ آیا شما یک گل فروشی ،ده فروشی جدید هستید یا یک گل فروشی با تجربه به دنبال ،ب اطلاعات بیشتر در مورد روند عمده فروشی هستید؟ Joost Bongaarts، مدیر عامل Florabundance، با فربد، مدیر عامل BloomNation در مورد عمده فروشان، ،ده فروشان و روند گل صحبت می کند.

منبع: https://www.fl،daily.com/article/9625265/joost-،aerts-ceo-of-florabundance-talks-with-far،-ceo-of-bloomnation/